Het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Ouders willen dat hun kind naar Ganspoel komt om daar de beste zorg te krijgen en om met gespecialiseerde begeleiding al hun mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. Boven alles willen ze dat hun kind zich goed voelt. Dat is precies wat wij nastreven: leren en ontwikkeling op alle gebieden en een basisgevoel van welbevinden. We doen dat met grote inzet en vanuit ons hart, maar ook systematisch en doordacht. Een individuele aanpak ‘op maat’ ontwerpen we vanuit onze deskundigheid en samen met de ouders. Samenwerking en afstemming tussen diensten en medewerkers zijn cruciaal voor het uitvoeren van het plan. Wij noemen dat: geïntegreerde werking. Dat betekent: in ons werk met ieder kind met zijn mogelijkheden en met zijn visuele en bijkomende beperkingen worden alle aspecten van de begeleiding en alle activiteiten op elkaar afgestemd. Die coördinatie van onderwijs, medische en sociale begeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding, therapie en gezinsgerichte ondersteuning is essentieel voor onze visie. Daarin is Ganspoel bijzonder sterk.

Het Multifunctioneel Centrum (afgekort MFC) komt globaal overeen met wat we vroeger internaat en semi-internaat noemden. Daarbij komt dat vanuit het MFC ook mobiele en ambulante begeleiding kan geboden worden.

Het MFC bestaat uit twee afdelingen: afdeling 1 is voor kinderen van 0 tot 12 à14 jaar en afdeling 2 is voor jongeren vanaf 13 à14 jaar en tot 21 jaar, eventueel te verlengen tot …

Slechtziende en blinde kinderen en jongeren gaan in Ganspoel naar school en maken er gebruik van gespecialiseerde opvang in een leefgroep. Als ze blijven slapen, heet dat officieel verblijf en dat kan de hele week of delen van de week; ook tijdens weekends en schoolvakanties zijn opvang en verblijf mogelijk. Therapie en medische begeleiding maken deel uit van het aanbod.

Er zijn eenheden van een 8-tal kinderen en jongeren met vaste begeleiders en therapeuten en een coördinerende orthopedagoog.

De maatschappelijk werker van de leefgroep staat in voor de contacten met thuis.

De leefgroep is in de eerste plaats een veilige basis van waaruit verschillende activiteiten plaatsvinden. De begeleiding concentreert zich op verschillende domeinen waaronder:

  • emotionele en sociale ontwikkeling, contacten en relaties,
  • communicatie, ook door gebruik van hulpmiddelen
  • zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • vrije tijd: actief, zelf gekozen, gevarieerd

Op elk domein van de begeleiding komt altijd ook de specialisatie van Ganspoel tot uiting, nl. de kennis van de visuele en meervoudige beperking en de daarmee verbonden knowhow op vlak van concrete omgang, hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen.
Afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning van de kinderen en jongeren leggen de leefgroepbegeleiders extra accenten, onder andere:

  • het bieden van structuur
  • verzorging en basale stimulatie
  • studiebegeleiding
  • individuele ondersteuning

Leerkrachten, opvoeders, therapeuten, maatschappelijk assistent, orthopedagoog en medisch team stellen samen voor elk kind een individueel begeleidingsplan op dat nauw aansluit bij de noden van de kinderen en staan samen in voor de uitvoering van dat plan. Daarbij is er voortdurend intens overleg met de ouders. Jongeren hebben inspraak in dat plan en sluiten aan op overleg.

Voor de mobiele en ambulante begeleiding vanuit het MFC verwijzen we naar de betreffende pagina.