Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

Sociaal leerprogramma

De focus in dit programma ligt op het begrijpen van de wereld rondom zich en het aanleren van functionele, communicatieve en vrijetijdsvaardigheden.
In eerste instantie worden deze vaardigheden (individueel) aangeleerd binnen de vertrouwde omgeving van de leerling en in relatie met vertrouwde personen. Geleidelijk aan wordt ernaar gestreefd om de omgeving en het netwerk van de leerling, waarin ze de vaardigheden toepassen, te verruimen.
Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het ervaringsgericht werken rond een betekenisvol thema.
We behandelen leerinhouden via een centraal thema en alternatieve methoden.
Een belangrijk doel in dit lesprogramma is het bevorderen van de werkhouding, waarbij we leerlingen aanzetten tot het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van taken. We bieden taken aan die uitdagend genoeg zijn, zodat de leerling een zekere concentratie en taakspanning nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma. Heel wat lesactiviteiten staan in het teken van het leren omgaan met zichzelf en de ander, in eerste instantie door te ervaren wat eigen en andermans gevoelens zijn.
Door expliciet in te zetten op het verwerven van sociale competenties, leren kinderen op een sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf en de ander.