Gebruikersraden

De gebruikersraden zijn een wettelijk overlegorgaan, verantwoordelijk voor de collectieve inspraak tussen de gebruikers of hun wettelijke vertegenwoordigers enerzijds en Centrum Ganspoel anderzijds.

Een gebruikersraad heeft als opdracht de levenskwaliteit van de bewoners van Centrum Ganspoel te bewaken en te bevorderen. De dialoog en het overleg met het Centrum verlopen in een geest van wederzijds respect en vertrouwen.

Meer uitleg vind je bij de volgende links: